Blog

Türkmenistanda Diplomy Tassyklanyan Türkiyedaki Uniwersitetler 2021
Türkmenistanda Diplomy Tassyklanyan Türkiyedaki Uniwersitetler 2021

Türkmenistanda Diplomy Tassyklanyan Türkiyedaki Uniwersitetler 2021

Türkmenistanda Diplomy Tassyklanyan Türkiyedaki Uniwersitetler 2021

Dünyada Top 1000 giren Türkiye Uniwersitetlerinin sanawy 2021

1 Acıbadem University
2 Akdeniz University
3 Anadolu University
4 Ankara University
5 Atılım University
6 Bahçeşehir University
7 Başkent University
8 Bilkent University
9 Boğaziçi University
10 Cankaya University
11 Cukurova University
12 Dokuz Eylül University
13 Ege University
14 Erciyes University
15 Gazi University
16 Gaziantep University
17 Gebze Technical University
18 Hacettepe University
19 Istanbul Medipol University
20 Istanbul Technical University
21 Istanbul University
22 Izmir Institute of Technology
23 Karabük University
24 Koç University
25 Marmara University
26 Middle East Technical University
27 Ondokuz Mayis University
28 Sabancı University
29 Selçuk University
30 Süleyman Demirel University
31 TOBB University of Economics and Technology
32 Tokat Gaziosmanpaşa University
33 Yeditepe University
34 Yıldız Technical University
35 Özyeğin Universitty
36 Aksaray University
37 Atatürk University
38 Bezmialem Vakıf University
39 Bolu Abant İzzet University
40 Düzce University
41 Eskişehir Osmangazi University
42 Recep Tayyip Erdoğan University
43 Sakarya University

Türkmenistanda Diplomy Tassyklanyan Türkiyedaki Uniwersitetler 2021

Dünyada Top 1000 giren Türkiye Uniwersitetlerinin sanawy 2021

Köp ene-atalar çagalaryny Russiýa ýaly ýurtlarda okatmak isläp, Türkiýä ynamsyz we şübheli garasa-da Türkiýä okuwa gelýänler barha we barha köpelýär. Türkiýede okamagyň gowy tarapy Uniwersitetlerde hiç hili parahorlugyň ýokdugy, köp Uniwersitedlerde talabyň güýçlidigi, gowy bilim berilýändigi, okuw tölegleriniň Russiýa, Ukraýina garanda has arzanlygy. Mundan başga-da Türkiýede dürli mümkinçilikler bilen Amerika we Ýewropa ýurtlaryna gitmek şansy köp.

Türkiýede okap soňra “Work and Travel” ýaly mümkinçilikler arkaly Amerika gidýän we ol ýerde okap, işläp galýan yüzlerçe Türkmen ýaşlary bar. Käbir Türkmen studentler bolsa tomusda Türkiýäniň turistik şäherlerinden biri bolan Antalýa gidýärler. Rus turistleriň köp gelýäni üçin iňlisçe, rusça bilen Türkmenler üçin bu gowy iş mümkinçiligi döredýär.

Türkiýede eýýäm Marmara Uniwersitedi, Istanbul Uniwersitedi ýaly Istanbulda ýerleşýän abraýly döwlet Uniwersitedlerine synaglar bolup geçdi. Ýöne entegem Türkiýäniň beýleki şäherlerinde ýerleşýän uly-kiçi dürli Uniwersitetlere attestat we synag bilen kabul edişlikler dowam edýär. Attestat bilen tabşyrmak üçin

Gerekli dokumentler:
a) Attestadyň türkçe terjimesi.(Türkiye ilçihanasy tarapyndan tassyklanan bolmaly)
b) Okan mekdebiňden soňky 3 okuw ýylynyň bahalaryny görkezýän hat we onuň türkçe terjimesi.
c) Zagran pasportyň (Ýok bolsa raýat pasporty hem bolýar, ýöne okuwa kabul edilenden soň Türkmenistandan Türkiýä gelmek üçin zagran möhüm) türkçe terjimesi.
d) Attestadyň terjimesiniň üstüne basylan Deňlik möhüri.  Göroğlu köçesi no: 41/A Aşgabat adreside Türkiye eğitim müşavirliği bar. Şol ýerde Deňlik möhürini basdyryp bolýar.
e) Bir sany täze düşülen 3×4 ýada 4×5 ölçegli surat
Okuwlaryn tölegleri ýylyna 200 dollardan başlap we 2000 dollara çenli . Bahalar okajak ugruňa we Uniwersitede görä üýtgeýär.

 

 

Türkiyedaki diplomy tassyklanyan uniwersitetler 2021,

Türkiye Döwletindaki in gowy uniwersitetler 2021,

Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Türk uniwersitetler 2021,

Daşary yurt okuw jaylarynyn sanavy,

Türkmenistanyn Bilim Ministrligi tarapyndan tassyklanan uniwersitetler 2021,

Türkmenistanda Diplomy Tassyklanyan Türkiyedaki Uniwersitetler 2021,

Diplomy tassyklanyan okuwlar,

Diplomy tassyklanyan Türkiyedaki yokary okuw jaylary 2021,

Türkmenistan tassyklanyan uniwersitetleri 2021,

Türkmenistan daşary yurt okuwlary 2021,

Türkmenistanyn Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilen daşary yurt yokary okuw jaylary 2021,

Türkmenistanyn Bilim Ministrligi tarapyndan tassyklanan uniwersitetler 2021,

Türkmenistanda Dıplomy Ykrar Edilyan Türkiyedaki Uniwersitetlerin sanawy 2021,

Türkmenistanda geçerli olan üniversiteler,

Türkmenistanda geçerli üniversiteler,

Türkmenistan da diploması geçerli olan türk üniversiteleri,

Türkmenistan da denklik verilen türk üniversiteler,

Bloglar

Yorumlar (40075)